Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Seminaria w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP"

Liczba osób, które mogą uczestniczyć w seminarium jest ograniczona, więc decydująca będzie kolejność zgłoszeń

Rejestracja

Uczestnik spotkania

 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji dla Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako Zamawiającego oraz Organizatora Nowoczesnej Firmy S.A, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości Nowoczesnej Firmy S.A. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.